เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1006344Short Stories and Novels
เรื่องสั้นและนวนิยาย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006249 หรือ
1006238
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:50A 312S7LECT40400M  
อาจารย์:
 • อาจารย์คณิสรา ศิริสิทธิ์
 • อาจารย์ปณิดา มัณยานนท์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006001 ถึง 603100616743-33-10
  วันสอบกลางภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร D1 ห้อง 301 (B)
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
    02 พุธ08:00-10:50A 201S7LECT36360M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์คณิสรา ศิริสิทธิ์
 • อาจารย์ปณิดา มัณยานนท์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006168 ถึง 603100628942-29-13
  วันสอบกลางภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร D1 ห้อง 301 (B)
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  เรื่องสั้นและนวนิยายภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์และประเมินผลงานสำคัญในงานเขียนสองประเภทนี้ โดยมุ่งเน้นที่โครงเรื่อง ประเด็นหลัก รูปแบบการเขียน ศิลปะการใช้ภาษา และคุณค่าทางวรรณกรรม เพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการและสุนทรียะ


  English short stories and novels; analysis and evaluation of major works in these genres focusing on the plots, themes, writing styles, linguistic artistry and literature value for academic and aesthetic purposes.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH