เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006343English Morphology and Syntax
วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006248 หรือ
1006237

Course Description
การสร้างคำ อนุประโยค วลี และประโยคต่างๆในภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ ความสัมพันธ์ระดับวจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ รวมทั้งประโยคและโครงสร้างของประโยคแบบต่างๆในภาษาอังกฤษ


Formation of English words, phrases, clauses and sentences; grammatical relations; morpho-syntactic relationships; and English sentence types and their structures.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH