เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006343English Morphology and Syntax
วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006248 หรือ
1006237
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การสร้างคำ อนุประโยค วลี และประโยคต่างๆในภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ ความสัมพันธ์ระดับวจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ รวมทั้งประโยคและโครงสร้างของประโยคแบบต่างๆในภาษาอังกฤษ


Formation of English words, phrases, clauses and sentences; grammatical relations; morpho-syntactic relationships; and English sentence types and their structures.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH