เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1006343English Morphology and Syntax
วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006248 หรือ
1006237
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ12:00-14:50A 311S7LECT34340M  
อาจารย์:
 • อาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006001 ถึง 603100612635-19-16
  วันสอบกลางภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 312
  25 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 401
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 313
    02 พุธ12:00-14:50A 312S7LECT351718M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์หทัยชนก หวานสง
 • อาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006127 ถึง 603100625235-13-22
  วันสอบกลางภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 401
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 313
  17 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 401
    03 จันทร์12:00-14:50A 312S7LECT33321M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006163 ถึง 6031006288
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006253 ถึง 6031006289
  22-14-8
  15-6-9
  วันสอบกลางภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 401
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 401
    04 จันทร์12:00-14:50A 313S7LECT37370M  
  อาจารย์:
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
 • อาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006002 ถึง 603100616235-22-13
  วันสอบกลางภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 401
  25 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 402
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 401
  17 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 402
    05 อังคาร08:00-10:50A 304S7LECT35350M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006007 ถึง 603100618235-17-18
  วันสอบกลางภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 402
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 402
    06 อังคาร08:00-10:50A 311S7LECT40382M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์หทัยชนก หวานสง
 • อาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006183 ถึง 603100628735-28-7
  วันสอบกลางภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 402
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 402
  Course Description
  การสร้างคำ อนุประโยค วลี และประโยคต่างๆในภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ ความสัมพันธ์ระดับวจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ รวมทั้งประโยคและโครงสร้างของประโยคแบบต่างๆในภาษาอังกฤษ


  Formation of English words, phrases, clauses and sentences; grammatical relations; morpho-syntactic relationships; and English sentence types and their structures.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH