เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1006342English Phonetics and Phonology
สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006143 และ 1006248 หรือ
1006237 หรือ
1006130 และ 1006248
รายวิชา 1006237 กำหนดเป็นรายวิชาบังคับก่อนเฉพาะนักศึกษารุ่น 2555-2558
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:50A 302S7LECT33330M  
อาจารย์:
 • อาจารย์วิชญะ ศรีพิพัฒนกุล
 • อาจารย์รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006163 ถึง 6031006288
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006253 ถึง 6031006289
  99-12-87
  30-6-24
  วันสอบกลางภาค: 26 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S7 ห้อง A 401
  วันสอบปลายภาค: 18 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 214
    02 จันทร์12:00-14:50A 311S7LECT332112M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ปัญญา เล็กวิไล
 • อาจารย์รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006127 ถึง 603100625235-15-20
  วันสอบกลางภาค: 26 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S7 ห้อง A 401
  วันสอบปลายภาค: 18 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 214
    03 พฤหัสบดี08:00-10:50A 312S7LECT34340M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006001 ถึง 603100612635-20-15
  วันสอบกลางภาค: 26 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S7 ห้อง A 401
  วันสอบปลายภาค: 18 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 214
  18 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 215
    04 พฤหัสบดี08:00-10:50A 313S7LECT33330M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ปัญญา เล็กวิไล
 • อาจารย์รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006002 ถึง 603100616235-13-22
  วันสอบกลางภาค: 26 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S7 ห้อง A 401
  26 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S7 ห้อง A 402
  วันสอบปลายภาค: 18 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 215
  18 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 309
    05 พุธ12:00-14:50A 302S7LECT33321M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006007 ถึง 603100618235-21-14
  วันสอบกลางภาค: 26 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S7 ห้อง A 402
  วันสอบปลายภาค: 18 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 309
    06 พุธ12:00-14:50A 303S7LECT33330M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์วิชญะ ศรีพิพัฒนกุล
 • อาจารย์รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006183 ถึง 603100628735-20-15
  วันสอบกลางภาค: 26 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S7 ห้อง A 402
  วันสอบปลายภาค: 18 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 309
  18 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 310
  Course Description
  แบบแผนทางสัทศาสตร์และสรวิทยาของภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นที่สรวิทยาทั้งระดับหน่วยเสียงปกติและหน่วยเสียงพิเศษ โครงสร้างพยางค์ การประสมหน่วยเสียงต่างๆ และหน่วยเสียงพิเศษในการพูดต่อเนื่อง


  English phonetic and phonological patterns, concentrating on English segmental and suprasegmental phonology; syllable structures; phonotactics; and suprasegnental features of connected speech.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH