เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006389Professional Experience
ประสบการณ์วิชาชีพ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (0-40-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกงานเพื่อเตรียมนักศึกษาสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต โดยร่วมมือกับองค์กรที่เข้าร่วมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลและประเมินผลของมหาวิทยาลัย


Internship to prepare students for future careers, in cooperation with participating organisations in both the government and non-government sectors under university’s supervision and evaluation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH