เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006389Professional Experience
ประสบการณ์วิชาชีพ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (0-40-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล20413191M  
อาจารย์:
 • อาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ
 • วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  การฝึกงานเพื่อเตรียมนักศึกษาสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต โดยร่วมมือกับองค์กรที่เข้าร่วมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลและประเมินผลของมหาวิทยาลัย


  Internship to prepare students for future careers, in cooperation with participating organisations in both the government and non-government sectors under university’s supervision and evaluation.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH