เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006480Senior Project
โครงงานนักศึกษา
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006412 หรือ
1006368 หรือ
1006417

Course Description
การพัฒนาโครงการทางวิชาการหรือวิชาชีพภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ วางแผนกระบวนการ ออกแบบโครงการ ทดสอบโครงการ ตรวจสอบโครงการ และเรียบเรียง ฝึกซ้อม และนำเสนอขั้นสุดท้าย


An independent study of a selected topic on issue under close supervision by an advisor, requiring objective-setting, process planning, project designing, project testing, and project examining; and preparation for a well-organised and carefully rehearsed presentation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH