เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006480Senior Project
โครงงานนักศึกษา
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006412 หรือ
1006368 หรือ
1006417
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล220W  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ อินทร์ปิ่น
 • วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  การพัฒนาโครงการทางวิชาการหรือวิชาชีพภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ วางแผนกระบวนการ ออกแบบโครงการ ทดสอบโครงการ ตรวจสอบโครงการ และเรียบเรียง ฝึกซ้อม และนำเสนอขั้นสุดท้าย


  An independent study of a selected topic on issue under close supervision by an advisor, requiring objective-setting, process planning, project designing, project testing, and project examining; and preparation for a well-organised and carefully rehearsed presentation.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH