เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
1006480Senior Project
โครงงานนักศึกษา
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006412 หรือ
1006368 หรือ
1006417
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล404M  
อาจารย์:
 • -Staff
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 4
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ชั้นปี 4
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ) ชั้นปี 4
  73-0-73
  73-2-71
  49-0-49
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
    02 ไม่มีข้อมูล550M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Creative content writing to promote healthy and wealthy life in Chiang Rai
    03 ไม่มีข้อมูล550M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ชัชวาล ไชยสัจ
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: A study of move, genre, linguistic features and advertising strategies of online skin products…
    04 ไม่มีข้อมูล651W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.สิริกร บำรุงกิจ
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: An ESP short course
    05 ไม่มีข้อมูล312W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์พิทักษ์ ตระกูลสว่าง
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Teaching Methodology and Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
    06 ไม่มีข้อมูล550W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.อติมา แก้วสอาด
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Multimedia in English Language Teaching
    07 ไม่มีข้อมูล550W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ธนพงษ์ สมบัติ
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Self-directed learning multimedia in ELT
    08 ไม่มีข้อมูล440W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์พิมพ์ปวีณ์ ตรีสอน
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Games and Group Dynamics for Language Learning
    09 ไม่มีข้อมูล550W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Intercultural communicative competence
    10 ไม่มีข้อมูล440W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ชยาภรณ์ เคารพไทย
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Innovative learning
    11 ไม่มีข้อมูล330W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์วรารีย์ นิลโกศล
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Class activity and material design in EFL classroom
    12 ไม่มีข้อมูล413W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์กุลชลี เหล็กเพชร
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Analyzing Paragraph Writing Test Using ELF or FRELE-TH
    13 ไม่มีข้อมูล440W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ อินทร์ปิ่น
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Assistive Technology for Students with Disabilities
    14 ไม่มีข้อมูล550W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.มณีรัตน์ ช่วยชูวงศ์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Linguistic landscape: A study of signage and functions/ applying English language skills
    15 ไม่มีข้อมูล514W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์กิติกาญจน์ รัตนพิทักษ์
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Blended learning
    16 ไม่มีข้อมูล505W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์เบญจมาศ ฐานะสุนทรฤกษ์
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Supplementary Lessons: Improving Student 's Writing Skills
    17 ไม่มีข้อมูล550W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.พิรุฬคณา พิเชียรเสถียร
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Assistive Technology for Students with Disabilities
    18 ไม่มีข้อมูล550W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ธนิษฐา รัศมีเจริญ
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Educational Campaign "Stop Cyberbullying"
    19 ไม่มีข้อมูล550W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ธีรนุช อนุฤทธิ์
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Literature for Visually Impaired Students
    20 ไม่มีข้อมูล550W  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา เล็กวิไล
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Audiobook for Academic Purposes
    21 ไม่มีข้อมูล330W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์หทัยกาญจน์ เอี่ยมละออง
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: CSR Project: Bring English Language to the Workplace, Add Knowledge to the Community:…
    22 ไม่มีข้อมูล440W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ศศิมา จารุบุษป์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Cross-Cultural Communication Workshops
    23 ไม่มีข้อมูล431W  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Ignasi Ribo Labastida
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Ethnopoetic Analysis of Karen Hta (Narrative Poems)
    24 ไม่มีข้อมูล505W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์พสิษฐ์ สะเภาคำ
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Video-based Materials in Language Learning
    25 ไม่มีข้อมูล523W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ยชวดี ยิ้มอยู่
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Cartoon reading ( Reading for pleasure )
    26 ไม่มีข้อมูล440W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์อัญชิดา ทิพรัตน์
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Intercultural communication in the business context
    27 ไม่มีข้อมูล431W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์เพียรศิลป์ ปินชัย
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Micro Learning Lessons to Promote Critical Thinking Skills
    28 ไม่มีข้อมูล431W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ภรณี แก้วบวร
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Social Phenomenon : Media Power and Solution Paradigm
    29 ไม่มีข้อมูล550W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ณปธชา ศรีวิชัย
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Assistive Technology for Students with Disabilities
    30 ไม่มีข้อมูล440W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์คณิสรา ศิริสิทธิ์
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Social and Political Reflections in Modern Novel
    31 ไม่มีข้อมูล550W  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิดา มัณยานนท์
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Contemporary Fairy Tale
    32 ไม่มีข้อมูล312W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ณชญาดา ศรีธรรม
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Material Development for Language Learning
    33 ไม่มีข้อมูล550W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ปัญญ์ชลี ทองพานิช
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Creating English Dramatic Narrative from Thai idioms/proverbs in the MFU context.
    34 ไม่มีข้อมูล550W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์วิริยะ อินทร์เพ็ญ
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Parallel corpus as a translation tool
    35 ไม่มีข้อมูล550W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์ ธรรมสอน
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: ESP classroom in 21st Century
    36 ไม่มีข้อมูล440W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ชนิดา พงศ์นภารักษ์
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: English Language and Waste Management: Creative Content to Promote Effective Waste Management in MFU
    37 ไม่มีข้อมูล514W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์หทัยชนก หวานสง
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Second language acquisition
    38 ไม่มีข้อมูล440W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Following the Late King's footsteps : Studies of Royal Projects ….
    39 ไม่มีข้อมูล440W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ภูวดล ศรีมาลี
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Foreign Language learning in 21st century; learners' attitude, belief, motivation,and behavior
    40 ไม่มีข้อมูล413W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ปรัชญ์ อ่าวสาคร
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Materials for Grammar Teaching
    41 ไม่มีข้อมูล440W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Learner Corpora and Second Language Acquisition
    42 ไม่มีข้อมูล541W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Corpus-based Error Analysis in EFL Students
    43 ไม่มีข้อมูล550W  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยทิพย์ คัดสุระ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Art Gallery Presentation
    44 ไม่มีข้อมูล550W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ปรารถนา คอฟฟิน
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Rethinking Learning Spaces for 21st Century Schools
    45 ไม่มีข้อมูล550W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์วิชญะ ศรีพิพัฒนกุล
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: English Phonetics and Phonology and their classroom application
    46 ไม่มีข้อมูล330W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์มีนตรา ธรรมะ
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: A study of moves and linguistic features of business correspondence
    47 ไม่มีข้อมูล422W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Palden Wangmo
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Influence of ESL students on EFL students language skills
  Course Description
  การพัฒนาโครงการทางวิชาการหรือวิชาชีพภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ วางแผนกระบวนการ ออกแบบโครงการ ทดสอบโครงการ ตรวจสอบโครงการ และเรียบเรียง ฝึกซ้อม และนำเสนอขั้นสุดท้าย


  An independent study of a selected topic on issue under close supervision by an advisor, requiring objective-setting, process planning, project designing, project testing, and project examining; and preparation for a well-organised and carefully rehearsed presentation.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH