เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006341Cross-Cultural Communication
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006246 หรือ
1006127

Course Description
ความเข้าใจโดยรวมของวัฒนธรรมและการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับการสื่อสาร มิติต่างๆทางวัฒนธรรมและผลกระทบต่อการสื่อสาร ความสำคัญและอุปสรรคของความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งอิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ที่มีต่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม


Overview of culture and communication; relationship between culture and communication; various cultural dimensions and their impact on communication; importance of cultural diversity and cultural diversity as a communication barrier; and influence of globalisation on cross-cultural communication.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH