เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006341Cross-Cultural Communication
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006246 หรือ
1006127
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความเข้าใจโดยรวมของวัฒนธรรมและการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับการสื่อสาร มิติต่างๆทางวัฒนธรรมและผลกระทบต่อการสื่อสาร ความสำคัญและอุปสรรคของความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งอิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ที่มีต่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม


Overview of culture and communication; relationship between culture and communication; various cultural dimensions and their impact on communication; importance of cultural diversity and cultural diversity as a communication barrier; and influence of globalisation on cross-cultural communication.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH