เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1006341Cross-Cultural Communication
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006246 หรือ
1006127
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:50A 201S7LECT35350M  
อาจารย์:
 • อาจารย์อัญชิดา ทิพรัตน์
 • อาจารย์ ดร.ศศิมา จารุบุษป์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006001 ถึง 603100612635-15-20
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
    02 จันทร์08:00-10:50A 301S7LECT35341M  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Ignasi Ribo Labastida
 • อาจารย์ ดร.ศศิมา จารุบุษป์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006127 ถึง 603100625235-16-19
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
    03 พุธ12:00-14:50A 201S7LECT35350M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์อัญชิดา ทิพรัตน์
 • อาจารย์ ดร.ศศิมา จารุบุษป์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006253 ถึง 6031006289
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006163 ถึง 6031006288
  15-6-9
  22-13-9
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
    04 พุธ12:00-14:50A 301S7LECT35332M  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Ignasi Ribo Labastida
 • อาจารย์ ดร.ศศิมา จารุบุษป์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006002 ถึง 603100616235-19-16
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
    05 จันทร์12:00-14:50A 303S7LECT39390M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ศศิมา จารุบุษป์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006007 ถึง 603100618235-20-15
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
    06 จันทร์12:00-14:50A 304S7LECT36360M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์อัญชิดา ทิพรัตน์
 • อาจารย์ ดร.ศศิมา จารุบุษป์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ชั้นปี 3 รหัส 6031006183 ถึง 603100628735-28-7
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  Course Description
  ความเข้าใจโดยรวมของวัฒนธรรมและการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับการสื่อสาร มิติต่างๆทางวัฒนธรรมและผลกระทบต่อการสื่อสาร ความสำคัญและอุปสรรคของความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งอิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ที่มีต่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม


  Overview of culture and communication; relationship between culture and communication; various cultural dimensions and their impact on communication; importance of cultural diversity and cultural diversity as a communication barrier; and influence of globalisation on cross-cultural communication.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH