เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006251English for Business and Technology 1
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและเทคโนโลยี 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006246

Course Description
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อธุรกิจและเทคโนโลยี โดยเน้นการพัฒนาทักษะแกนกลางของภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ) และฝึกฝนทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทางธุรกิจ


An introduction to English for business and technology, with an emphasis on improving English proficiency in core skills (listening, speaking, reading and writing) and practicing effective communication in business situations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH