เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006251English for Business and Technology 1
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและเทคโนโลยี 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006246
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อธุรกิจและเทคโนโลยี โดยเน้นการพัฒนาทักษะแกนกลางของภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ) และฝึกฝนทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทางธุรกิจ


An introduction to English for business and technology, with an emphasis on improving English proficiency in core skills (listening, speaking, reading and writing) and practicing effective communication in business situations.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH