เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006250Principles of English Language Teaching
หลักการสอนภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006246

Course Description
ทฤษฎี แนวคิด และปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ แนวทางการสอน วิธีสอน และเทคนิควิธีการสอน การเตรียมแผนการสอนและการเลือกสื่อการสอน การสังเกตการสอนในชั้นเรียน การฝึกสอน การสะท้อนคิดและการประเมินผล


Theories, concepts, and practices in English language teaching; approaches, methods, and techniques; lessons planning and selection of materials; classroom observation, teaching practices, reflection and evaluation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH