เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006249Foundations and Analysis of Literary Works
รากฐานและการวิเคราะห์งานวรรณกรรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006246 หรือ
1006235

Course Description
ความรู้พื้นฐานสำหรับการอ่านและวิเคราะห์โครงเรื่อง ประเด็นสำคัญ และแง่มุมอื่นๆ ของผลงานวรรณกรรมภาษาอังกฤษที่คัดเลือกมา ซึ่งประกอบด้วยร้อยแก้ว ร้อยกรอง และบทละคร


Foundations to reading and analysis of plots, themes, and other aspects of selected English literary works, including prose, poetry and plays.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH