เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1006249Foundations and Analysis of Literary Works
รากฐานและการวิเคราะห์งานวรรณกรรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006246 หรือ
1006235
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-10:50206C1LECT32032M  
อาจารย์:
 • อาจารย์ธีรนุช อนุฤทธิ์
 • อาจารย์คณิสรา ศิริสิทธิ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006001 ถึง 623100603932-0-32
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    02 ศุกร์08:00-10:50207C1LECT32032W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ปณิดา มัณยานนท์
 • อาจารย์คณิสรา ศิริสิทธิ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006040 ถึง 623100607732-0-32
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    03 พฤหัสบดี12:00-14:50214C1LECT32032W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ธีรนุช อนุฤทธิ์
 • อาจารย์คณิสรา ศิริสิทธิ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006078 ถึง 623100611932-0-32
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    04 พฤหัสบดี12:00-14:50215C1LECT32032W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ปณิดา มัณยานนท์
 • อาจารย์คณิสรา ศิริสิทธิ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006120 ถึง 623100615732-0-32
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    05 ศุกร์12:00-14:50214C1LECT32032W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์คณิสรา ศิริสิทธิ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006159 ถึง 623100619632-0-32
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    06 ศุกร์12:00-14:50215C1LECT32032W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ปัญญ์ชลี ทองพานิช
 • อาจารย์คณิสรา ศิริสิทธิ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006197 ถึง 623100623831-0-31
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ความรู้พื้นฐานสำหรับการอ่านและวิเคราะห์โครงเรื่อง ประเด็นสำคัญ และแง่มุมอื่นๆ ของผลงานวรรณกรรมภาษาอังกฤษที่คัดเลือกมา ซึ่งประกอบด้วยร้อยแก้ว ร้อยกรอง และบทละคร


  Foundations to reading and analysis of plots, themes, and other aspects of selected English literary works, including prose, poetry and plays.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH