เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006248Introduction to Language and Linguistics
ความรู้เบื้องต้นทางภาษาและภาษาศาสตร์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006246 หรือ
1006235

Course Description
กำเนิดและวิวัฒนาการของภาษา พัฒนาการของอักขรวิธี การแบ่งหมวดหมู่ภาษาในโลกตามหลักภาษาศาสตร์ องค์ประกอบสำคัญของภาษา สาขาวิชาหลักๆในด้านภาษาศาสตร์บริสุทธิ์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ รวมทั้งจุดมุ่งเน้นหลัก หลักการ และกระบวนการวิเคราะห์ของสาขาวิชาเหล่านั้น และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์กับวิชาการสาขาอื่นๆ


Language origin and evolution; development of orthography; major linguistic classifications of world languages; important components of language; major fields of pure and applied linguistics, as well as their main foci, principles and analytical procedure; and relationship between linguistics and other academic disciplines.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH