เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1006248Introduction to Language and Linguistics
ความรู้เบื้องต้นทางภาษาและภาษาศาสตร์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006246 หรือ
1006235
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:00-14:50203C1LECT32032M  
อาจารย์:
 • อาจารย์วิชญะ ศรีพิพัฒนกุล
 • อาจารย์ ดร.ธนิษฐา รัศมีเจริญ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006001 ถึง 623100603932-0-32
  วันสอบกลางภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    02 พฤหัสบดี12:00-14:50204C1LECT32032W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ
 • อาจารย์ ดร.ธนิษฐา รัศมีเจริญ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006040 ถึง 623100607732-0-32
  วันสอบกลางภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    03 จันทร์12:00-14:50208C1LECT32032W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ธนิษฐา รัศมีเจริญ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006078 ถึง 623100611932-0-32
  วันสอบกลางภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    04 จันทร์12:00-14:50209C1LECT32032W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์หทัยชนก หวานสง
 • อาจารย์ ดร.ธนิษฐา รัศมีเจริญ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006120 ถึง 623100615732-0-32
  วันสอบกลางภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    05 ศุกร์08:00-10:50203C1LECT32032W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์หทัยชนก หวานสง
 • อาจารย์ ดร.ธนิษฐา รัศมีเจริญ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006159 ถึง 623100619632-0-32
  วันสอบกลางภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    06 ศุกร์08:00-10:50204C1LECT32032W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ
 • อาจารย์ ดร.ธนิษฐา รัศมีเจริญ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006197 ถึง 623100623831-0-31
  วันสอบกลางภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  กำเนิดและวิวัฒนาการของภาษา พัฒนาการของอักขรวิธี การแบ่งหมวดหมู่ภาษาในโลกตามหลักภาษาศาสตร์ องค์ประกอบสำคัญของภาษา สาขาวิชาหลักๆในด้านภาษาศาสตร์บริสุทธิ์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ รวมทั้งจุดมุ่งเน้นหลัก หลักการ และกระบวนการวิเคราะห์ของสาขาวิชาเหล่านั้น และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์กับวิชาการสาขาอื่นๆ


  Language origin and evolution; development of orthography; major linguistic classifications of world languages; important components of language; major fields of pure and applied linguistics, as well as their main foci, principles and analytical procedure; and relationship between linguistics and other academic disciplines.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH