เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006248Introduction to Language and Linguistics
ความรู้เบื้องต้นทางภาษาและภาษาศาสตร์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006246 หรือ
1006235
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
กำเนิดและวิวัฒนาการของภาษา พัฒนาการของอักขรวิธี การแบ่งหมวดหมู่ภาษาในโลกตามหลักภาษาศาสตร์ องค์ประกอบสำคัญของภาษา สาขาวิชาหลักๆในด้านภาษาศาสตร์บริสุทธิ์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ รวมทั้งจุดมุ่งเน้นหลัก หลักการ และกระบวนการวิเคราะห์ของสาขาวิชาเหล่านั้น และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์กับวิชาการสาขาอื่นๆ


Language origin and evolution; development of orthography; major linguistic classifications of world languages; important components of language; major fields of pure and applied linguistics, as well as their main foci, principles and analytical procedure; and relationship between linguistics and other academic disciplines.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH