เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006247English Reading and Writing 2
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006246 หรือ
1006235

Course Description
ทักษะการวิพากษ์และวิเคราะห์ที่จำเป็นสำหรับการอ่านข้อเขียนเชิงวิชาการ ไม่ใช่เชิงวิชาการ และเชิงโต้แย้งแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่รายงานและ/หรือบทความที่ไม่คัดย่อ แนวทางปฏิบัติควบคู่กันในการเขียนข้อเขียนเชิงอรรถาธิบายแบบหลายส่วน โดยใช้เทคนิคการโต้แย้ง การโน้มน้าว และใคร่ครวญอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อตอบประเด็นหรือข้อโต้แย้งจากสถานการณ์จริง และการหลีกเลี่ยงการใช้เหตุผลวิบัติ


Critical and analytical skills needed for reading various academic, non-academic and argumentative texts, concentrating on unabridged reports and/or articles; parallel practice of writing multi-sectional expository texts using logical argumentative, persuasive and reflective techniques to respond to a given authentic issue or argument; and avoidance of logical fallacies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH