เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1006247English Reading and Writing 2
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006246 หรือ
1006235
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:50219C1LECT32032M  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ อินทร์ปิ่น
 • อาจารย์เบญจมาศ ฐานะสุนทรฤกษ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006001 ถึง 623100603932-0-32
  วันสอบกลางภาค: 23 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    02 พุธ08:00-10:50220C1LECT32032W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์เบญจมาศ ฐานะสุนทรฤกษ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006040 ถึง 623100607732-0-32
  วันสอบกลางภาค: 23 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    03 พฤหัสบดี08:00-10:50219C1LECT32032W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์เบญจมาศ ฐานะสุนทรฤกษ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006078 ถึง 623100611932-0-32
  วันสอบกลางภาค: 23 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    04 พฤหัสบดี08:00-10:50220C1LECT32032W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์เพียรศิลป์ ปินชัย
 • อาจารย์เบญจมาศ ฐานะสุนทรฤกษ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006120 ถึง 623100615732-0-32
  วันสอบกลางภาค: 23 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    05 จันทร์12:00-14:50218C1LECT32032W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ อินทร์ปิ่น
 • อาจารย์เบญจมาศ ฐานะสุนทรฤกษ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006159 ถึง 623100619632-0-32
  วันสอบกลางภาค: 23 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    06 อังคาร12:00-14:50210C1LECT32032W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์เพียรศิลป์ ปินชัย
 • อาจารย์เบญจมาศ ฐานะสุนทรฤกษ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006197 ถึง 623100623831-0-31
  วันสอบกลางภาค: 23 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ทักษะการวิพากษ์และวิเคราะห์ที่จำเป็นสำหรับการอ่านข้อเขียนเชิงวิชาการ ไม่ใช่เชิงวิชาการ และเชิงโต้แย้งแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่รายงานและ/หรือบทความที่ไม่คัดย่อ แนวทางปฏิบัติควบคู่กันในการเขียนข้อเขียนเชิงอรรถาธิบายแบบหลายส่วน โดยใช้เทคนิคการโต้แย้ง การโน้มน้าว และใคร่ครวญอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อตอบประเด็นหรือข้อโต้แย้งจากสถานการณ์จริง และการหลีกเลี่ยงการใช้เหตุผลวิบัติ


  Critical and analytical skills needed for reading various academic, non-academic and argumentative texts, concentrating on unabridged reports and/or articles; parallel practice of writing multi-sectional expository texts using logical argumentative, persuasive and reflective techniques to respond to a given authentic issue or argument; and avoidance of logical fallacies.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH