เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006247English Reading and Writing 2
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006246 หรือ
1006235
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทักษะการวิพากษ์และวิเคราะห์ที่จำเป็นสำหรับการอ่านข้อเขียนเชิงวิชาการ ไม่ใช่เชิงวิชาการ และเชิงโต้แย้งแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่รายงานและ/หรือบทความที่ไม่คัดย่อ แนวทางปฏิบัติควบคู่กันในการเขียนข้อเขียนเชิงอรรถาธิบายแบบหลายส่วน โดยใช้เทคนิคการโต้แย้ง การโน้มน้าว และใคร่ครวญอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อตอบประเด็นหรือข้อโต้แย้งจากสถานการณ์จริง และการหลีกเลี่ยงการใช้เหตุผลวิบัติ


Critical and analytical skills needed for reading various academic, non-academic and argumentative texts, concentrating on unabridged reports and/or articles; parallel practice of writing multi-sectional expository texts using logical argumentative, persuasive and reflective techniques to respond to a given authentic issue or argument; and avoidance of logical fallacies.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH