เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006246English Reading and Writing 1
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006142 หรือ
1006127

Course Description
ทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการอ่านข้อความที่ตัดตอนมาจากข้อเขียนเชิงวิชาการและไม่ใช่เชิงวิชาการ การระบุจุดมุ่งหมายของข้อเขียน ใจความสำคัญและข้อมูลสนับสนุน ความคิดเห็นและข้อเท็จจริง คำศัพท์จากบริบท และการอนุมานเบื้องต้น การเขียนความเรียงโดยใช้กลไกการเล่าเรื่อง การบรรยาย และการอธิบาย


Basic skills needed for reading excerpts of academic and non-academic texts including identification of the text’s purpose, central ideas and supporting information, opinions and facts, vocabulary from contexts, basic deductions; writing passages using narrative, descriptive and explanatory devices.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH