เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006246English Reading and Writing 1
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006142 หรือ
1006127
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการอ่านข้อความที่ตัดตอนมาจากข้อเขียนเชิงวิชาการและไม่ใช่เชิงวิชาการ การระบุจุดมุ่งหมายของข้อเขียน ใจความสำคัญและข้อมูลสนับสนุน ความคิดเห็นและข้อเท็จจริง คำศัพท์จากบริบท และการอนุมานเบื้องต้น การเขียนความเรียงโดยใช้กลไกการเล่าเรื่อง การบรรยาย และการอธิบาย


Basic skills needed for reading excerpts of academic and non-academic texts including identification of the text’s purpose, central ideas and supporting information, opinions and facts, vocabulary from contexts, basic deductions; writing passages using narrative, descriptive and explanatory devices.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH