เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1006246English Reading and Writing 1
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006142 หรือ
1006127
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:00-14:50210C1LECT35350M  
อาจารย์:
 • อาจารย์เบญจมาศ ฐานะสุนทรฤกษ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6131006074 ถึง 613100611034-14-20
  วันสอบกลางภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C5 ห้อง 205
  วันสอบปลายภาค: 16 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C5 ห้อง 302 (B)
    02 พฤหัสบดี12:00-14:50211C1LECT35323M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์เพียรศิลป์ ปินชัย
 • อาจารย์เบญจมาศ ฐานะสุนทรฤกษ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6131006112 ถึง 613100615035-15-20
  วันสอบกลางภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C5 ห้อง 205
  21 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C5 ห้อง 223
  21 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C5 ห้อง 224
  วันสอบปลายภาค: 16 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C5 ห้อง 302 (B)
    03 อังคาร12:00-14:50210C1LECT35287M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์เพียรศิลป์ ปินชัย
 • อาจารย์เบญจมาศ ฐานะสุนทรฤกษ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6131006001 ถึง 613100603834-11-23
  วันสอบกลางภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C5 ห้อง 224
  21 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C5 ห้อง 321
  วันสอบปลายภาค: 16 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C5 ห้อง 302 (B)
    04 อังคาร12:00-14:50211C1LECT352411M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ อินทร์ปิ่น
 • อาจารย์เบญจมาศ ฐานะสุนทรฤกษ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6131006039 ถึง 613100607335-9-26
  วันสอบกลางภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C5 ห้อง 321
  21 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C5 ห้อง 322
  วันสอบปลายภาค: 16 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C5 ห้อง 302 (B)
    05 พุธ08:00-10:50210C1LECT35305M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์เบญจมาศ ฐานะสุนทรฤกษ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6131006151 ถึง 613100618935-14-21
  วันสอบกลางภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C5 ห้อง 322
  21 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C5 ห้อง 414
  วันสอบปลายภาค: 16 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C5 ห้อง 302 (B)
  16 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C5 ห้อง 319
    06 พุธ08:00-10:50211C1LECT352114M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ อินทร์ปิ่น
 • อาจารย์เบญจมาศ ฐานะสุนทรฤกษ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6131006190 ถึง 613100623336-12-24
  วันสอบกลางภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C5 ห้อง 414
  วันสอบปลายภาค: 16 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C5 ห้อง 319
  Course Description
  ทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการอ่านข้อความที่ตัดตอนมาจากข้อเขียนเชิงวิชาการและไม่ใช่เชิงวิชาการ การระบุจุดมุ่งหมายของข้อเขียน ใจความสำคัญและข้อมูลสนับสนุน ความคิดเห็นและข้อเท็จจริง คำศัพท์จากบริบท และการอนุมานเบื้องต้น การเขียนความเรียงโดยใช้กลไกการเล่าเรื่อง การบรรยาย และการอธิบาย


  Basic skills needed for reading excerpts of academic and non-academic texts including identification of the text’s purpose, central ideas and supporting information, opinions and facts, vocabulary from contexts, basic deductions; writing passages using narrative, descriptive and explanatory devices.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH