เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006245English Presentation
การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006144 หรือ
1006133

Course Description
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ วิธีการรวบรวม ประมวล และจัดระเบียบข้อมูลดิบที่เป็นวาจาและลายลักษณ์อักษร การนำเสนองานที่เป็นระบบจากการเตรียมตัว การออกแบบเขียนบท การใช้ภาพนิ่ง และสื่อต่างๆเพื่อการนำเสนอแบบวาจาในหัวข้อด้านวิชาชีพและวิชาการ และการโต้แย้งด้วยวาจาและการโต้แย้งแสดงจุดยืน


Skills in English speaking; methods of gathering, processing and organising oral and written data; performing a well-organised task of preparing, designing and writing scripts, slides and other media for oral presentations of academic and professional topics; and engaging oneself in verbal argumentation or counter-argumentation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH