เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1006245English Presentation
การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006144 หรือ
1006133
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ วิธีการรวบรวม ประมวล และจัดระเบียบข้อมูลดิบที่เป็นวาจาและลายลักษณ์อักษร การนำเสนองานที่เป็นระบบจากการเตรียมตัว การออกแบบเขียนบท การใช้ภาพนิ่ง และสื่อต่างๆเพื่อการนำเสนอแบบวาจาในหัวข้อด้านวิชาชีพและวิชาการ และการโต้แย้งด้วยวาจาและการโต้แย้งแสดงจุดยืน


Skills in English speaking; methods of gathering, processing and organising oral and written data; performing a well-organised task of preparing, designing and writing scripts, slides and other media for oral presentations of academic and professional topics; and engaging oneself in verbal argumentation or counter-argumentation.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH