เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006245English Presentation
การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006144 หรือ
1006133
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ12:00-14:50211C1LECT35341M  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ปัญญ์ชลี ทองพานิช
 • อาจารย์ธีรนุช อนุฤทธิ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006001 ถึง 623100603935-9-26
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: 16 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    02 พุธ12:00-14:50311C1LECT351322M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์มีนตรา ธรรมะ
 • อาจารย์ธีรนุช อนุฤทธิ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006040 ถึง 623100607835-4-31
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: 16 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    03 พฤหัสบดี08:00-10:50A 411S7LECT35350M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ธีรนุช อนุฤทธิ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006079 ถึง 623100611935-11-24
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: 16 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    04 พฤหัสบดี08:00-10:50A 304S7LECT36360M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ปัญญ์ชลี ทองพานิช
 • อาจารย์ธีรนุช อนุฤทธิ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006120 ถึง 623100615735-12-23
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: 16 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    05 พฤหัสบดี12:00-14:50A 303S7LECT38380M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ธีรนุช อนุฤทธิ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006159 ถึง 623100619435-22-13
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: 16 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    06 พฤหัสบดี12:00-14:50A 304S7LECT36351M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ปัญญ์ชลี ทองพานิช
 • อาจารย์ธีรนุช อนุฤทธิ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006195 ถึง 623100623836-15-21
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: 16 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ วิธีการรวบรวม ประมวล และจัดระเบียบข้อมูลดิบที่เป็นวาจาและลายลักษณ์อักษร การนำเสนองานที่เป็นระบบจากการเตรียมตัว การออกแบบเขียนบท การใช้ภาพนิ่ง และสื่อต่างๆเพื่อการนำเสนอแบบวาจาในหัวข้อด้านวิชาชีพและวิชาการ และการโต้แย้งด้วยวาจาและการโต้แย้งแสดงจุดยืน


  Skills in English speaking; methods of gathering, processing and organising oral and written data; performing a well-organised task of preparing, designing and writing scripts, slides and other media for oral presentations of academic and professional topics; and engaging oneself in verbal argumentation or counter-argumentation.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH