เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1006245English Presentation
การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006144 หรือ
1006133
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-10:50A 304S7LECT35278M  
อาจารย์:
 • อาจารย์ธีรนุช อนุฤทธิ์
 • อาจารย์Alan Michael Gallion (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6131006001 ถึง 613100603835-5-30
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
    02 พฤหัสบดี08:00-10:50A 311S7LECT351916M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์หทัยกาญจน์ เอี่ยมละออง
 • อาจารย์Alan Michael Gallion (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6131006039 ถึง 613100607335-17-18
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
    03 อังคาร12:00-14:50A 304S7LECT37370M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Alan Michael Gallion (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6131006074 ถึง 613100611035-14-21
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
    04 อังคาร12:00-14:50A 311S7LECT35323M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์หทัยกาญจน์ เอี่ยมละออง
 • อาจารย์Alan Michael Gallion (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6131006112 ถึง 613100615035-15-20
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
    05 พฤหัสบดี12:00-14:50A 304S7LECT35350M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Alan Michael Gallion (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6131006151 ถึง 613100618935-25-10
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
    06 พฤหัสบดี12:00-14:50A 311S7LECT35350M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ธีรนุช อนุฤทธิ์
 • อาจารย์Alan Michael Gallion (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6131006190 ถึง 613100623336-18-18
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  Course Description
  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ วิธีการรวบรวม ประมวล และจัดระเบียบข้อมูลดิบที่เป็นวาจาและลายลักษณ์อักษร การนำเสนองานที่เป็นระบบจากการเตรียมตัว การออกแบบเขียนบท การใช้ภาพนิ่ง และสื่อต่างๆเพื่อการนำเสนอแบบวาจาในหัวข้อด้านวิชาชีพและวิชาการ และการโต้แย้งด้วยวาจาและการโต้แย้งแสดงจุดยืน


  Skills in English speaking; methods of gathering, processing and organising oral and written data; performing a well-organised task of preparing, designing and writing scripts, slides and other media for oral presentations of academic and professional topics; and engaging oneself in verbal argumentation or counter-argumentation.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH