เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006144English Conversation and Discussion
การสนทนาและการอภิปรายในภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006143 หรือ
1006130
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทักษะที่จำเป็นในการร่วมสนทนาและอภิปรายในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การใช้คำศัพท์ โครงสร้าง วจนปฏิบัติ และมารยาทกับแนวทางปฏิบัติพื้นฐานในการสนทนาและอภิปราย


Skills needed to engage oneself in informal and formal conversations and discussions; usage of lexical, syntactic and pragmatic command in spoken English; and basic courtesy and etiquette.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH