เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006244Foundations of College English 4
พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 4
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006243

Course Description
การอ่านเชิงวิพากย์และวิเคราะห์ความคิด มุมมอง และความเห็นที่แตกต่างในบทอ่านหลายประเภท การเขียนอนุเฉทขนาดสั้นถึงขนาดกลางเพื่อสะท้อนความคิดที่มีต่อบทอ่านและเพื่อแสดงความคิดเห็น การโต้แย้ง หรือการตอบโต้การโต้แย้งโดยมีความเป็นของตัวเอง การอ้างอิงข้อมูลสนับสนุนอย่างเหมาะสม


Critically and analytically reading different ideas, viewpoints and opinions in different types of passages; writing short to medium-length paragraphs to reflect on each passage and to independently express ideas, arguments or counterarguments; and properly citing supporting information.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH