เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006244Foundations of College English 4
พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 4
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006243
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การอ่านเชิงวิพากย์และวิเคราะห์ความคิด มุมมอง และความเห็นที่แตกต่างในบทอ่านหลายประเภท การเขียนอนุเฉทขนาดสั้นถึงขนาดกลางเพื่อสะท้อนความคิดที่มีต่อบทอ่านและเพื่อแสดงความคิดเห็น การโต้แย้ง หรือการตอบโต้การโต้แย้งโดยมีความเป็นของตัวเอง การอ้างอิงข้อมูลสนับสนุนอย่างเหมาะสม


Critically and analytically reading different ideas, viewpoints and opinions in different types of passages; writing short to medium-length paragraphs to reflect on each passage and to independently express ideas, arguments or counterarguments; and properly citing supporting information.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH