เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1006244Foundations of College English 4
พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 4
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006243
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-14:50A 201S7LECT35350M  
อาจารย์:
 • อาจารย์พิทักษ์ ตระกูลสว่าง
 • อาจารย์ ดร.อติมา แก้วสอาด (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C5 ห้อง 302 (B)
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  หมายเหตุ: EL60
    02 พฤหัสบดี12:00-14:50A 301S7LECT37370M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.อติมา แก้วสอาด (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C5 ห้อง 302 (B)
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  หมายเหตุ: EL60
    03 ศุกร์12:00-14:50A 301S7LECT351619M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.อติมา แก้วสอาด (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C5 ห้อง 302 (B)
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  หมายเหตุ: EL60
  Course Description
  การอ่านเชิงวิพากย์และวิเคราะห์ความคิด มุมมอง และความเห็นที่แตกต่างในบทอ่านหลายประเภท การเขียนอนุเฉทขนาดสั้นถึงขนาดกลางเพื่อสะท้อนความคิดที่มีต่อบทอ่านและเพื่อแสดงความคิดเห็น การโต้แย้ง หรือการตอบโต้การโต้แย้งโดยมีความเป็นของตัวเอง การอ้างอิงข้อมูลสนับสนุนอย่างเหมาะสม


  Critically and analytically reading different ideas, viewpoints and opinions in different types of passages; writing short to medium-length paragraphs to reflect on each passage and to independently express ideas, arguments or counterarguments; and properly citing supporting information.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH