เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006243Foundations of College English 3
พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 3
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006142

Course Description
การอ่านและวิเคราะห์อนุเฉทขนาดสั้นหลากหลายประเภท การเรียบเรียงประโยคประเภทต่างๆเพื่อเขียนอนุเฉทขนาดสั้น โดยเน้นการเขียนเล่าเหตุการณ์ การพรรณนา การแสดงความคล้ายและความแตกต่าง การเสนอเหตุและผล


Reading and analysing different types of short paragraphs; and organising sentences of various types to create short paragraphs of narration, description, comparison/contrast and reason/result.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH