เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1006243Foundations of College English 3
พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 3
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006142
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-14:50322C5LECT35035W  
อาจารย์:
 • อาจารย์พสิษฐ์ สะเภาคำ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
    02 พุธ08:00-10:50321C5LECT35035W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์พสิษฐ์ สะเภาคำ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
    03 พฤหัสบดี08:00-10:50320C5LECT35035W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์พิทักษ์ ตระกูลสว่าง
 • อาจารย์พสิษฐ์ สะเภาคำ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  การอ่านและวิเคราะห์อนุเฉทขนาดสั้นหลากหลายประเภท การเรียบเรียงประโยคประเภทต่างๆเพื่อเขียนอนุเฉทขนาดสั้น โดยเน้นการเขียนเล่าเหตุการณ์ การพรรณนา การแสดงความคล้ายและความแตกต่าง การเสนอเหตุและผล


  Reading and analysing different types of short paragraphs; and organising sentences of various types to create short paragraphs of narration, description, comparison/contrast and reason/result.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH