เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006243Foundations of College English 3
พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 3
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006142
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การอ่านและวิเคราะห์อนุเฉทขนาดสั้นหลากหลายประเภท การเรียบเรียงประโยคประเภทต่างๆเพื่อเขียนอนุเฉทขนาดสั้น โดยเน้นการเขียนเล่าเหตุการณ์ การพรรณนา การแสดงความคล้ายและความแตกต่าง การเสนอเหตุและผล


Reading and analysing different types of short paragraphs; and organising sentences of various types to create short paragraphs of narration, description, comparison/contrast and reason/result.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH