เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1006243Foundations of College English 3
พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 3
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006142
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:50203C2LECT35296M  
อาจารย์:
 • อาจารย์กุลชลี เหล็กเพชร (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6131006001 ถึง 613100603835-7-28
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
    02 อังคาร08:00-10:50204C2LECT351421M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์พิทักษ์ ตระกูลสว่าง
 • อาจารย์กุลชลี เหล็กเพชร (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6131006039 ถึง 613100607335-5-30
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
    03 พุธ08:00-10:50A 607E4LECT35323M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์กุลชลี เหล็กเพชร (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6131006074 ถึง 613100611035-13-22
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
    04 พุธ08:00-10:50A 608E4LECT35350M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์พสิษฐ์ สะเภาคำ
 • อาจารย์กุลชลี เหล็กเพชร (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6131006112 ถึง 613100615035-15-20
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
    05 พฤหัสบดี08:00-10:50A 607E4LECT352510M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์พิทักษ์ ตระกูลสว่าง
 • อาจารย์กุลชลี เหล็กเพชร (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6131006151 ถึง 613100618935-8-27
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
    06 พฤหัสบดี08:00-10:50206C1LECT36360M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์พสิษฐ์ สะเภาคำ
 • อาจารย์กุลชลี เหล็กเพชร (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6131006190 ถึง 613100623336-21-15
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  Course Description
  การอ่านและวิเคราะห์อนุเฉทขนาดสั้นหลากหลายประเภท การเรียบเรียงประโยคประเภทต่างๆเพื่อเขียนอนุเฉทขนาดสั้น โดยเน้นการเขียนเล่าเหตุการณ์ การพรรณนา การแสดงความคล้ายและความแตกต่าง การเสนอเหตุและผล


  Reading and analysing different types of short paragraphs; and organising sentences of various types to create short paragraphs of narration, description, comparison/contrast and reason/result.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH