เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006143English Listening and Pronunciation
การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทักษะการฟังและการออกเสียง โดยเน้นการรับรู้แยกแยะและการออกเสียงเสียงต่างๆ กลไกการออกเสียง แบบแผนทั่วไปของการเน้นเสียงและท่วงทำนอง และการใช้ในการสนทนาประจำวัน


Listening and pronunciation skills, focusing on sound recognition and pronunciation, speech mechanisms, common patterns of English stress and intonation and usage in daily conversation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH