เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1006143English Listening and Pronunciation
การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-10:50A 302S7LECT35332M  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ปัญญ์ชลี ทองพานิช
 • อาจารย์Alan Michael Gallion (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006070 ถึง 623100610132-32-0
  วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 203
  วันสอบปลายภาค: 23 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 203
    02 พฤหัสบดี08:00-10:50A 303S7LECT35323M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์วิชญะ ศรีพิพัฒนกุล
 • อาจารย์Alan Michael Gallion (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006102 ถึง 623100613732-32-0
  วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 203
  23 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 204
  วันสอบปลายภาค: 23 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 203
  23 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 204
    03 พฤหัสบดี12:00-14:50A 302S7LECT35341M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์วิชญะ ศรีพิพัฒนกุล
 • อาจารย์Alan Michael Gallion (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006001 ถึง 623100603232-32-0
  วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 204
  วันสอบปลายภาค: 23 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 204
    04 พฤหัสบดี12:00-14:50A 303S7LECT35332M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ปัญญา เล็กวิไล
 • อาจารย์Alan Michael Gallion (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006033 ถึง 623100606932-32-0
  วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 204
  23 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 205
  วันสอบปลายภาค: 23 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 204
  23 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 205
    05 อังคาร08:00-10:50A 302S7LECT35323M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ปัญญ์ชลี ทองพานิช
 • อาจารย์Alan Michael Gallion (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006138 ถึง 623100617132-32-0
  วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 205
  วันสอบปลายภาค: 23 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 205
    06 อังคาร08:00-10:50A 303S7LECT35323M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Alan Michael Gallion (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006172 ถึง 623100620332-32-0
  วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 205
  23 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 208
  วันสอบปลายภาค: 23 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 205
  23 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 208
    07 จันทร์12:00-14:50A 302S7LECT35323M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์วิชญะ ศรีพิพัฒนกุล
 • อาจารย์Alan Michael Gallion (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006204 ถึง 623100623628-28-0
  วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 208
  วันสอบปลายภาค: 23 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 208
  Course Description
  ทักษะการฟังและการออกเสียง โดยเน้นการรับรู้แยกแยะและการออกเสียงเสียงต่างๆ กลไกการออกเสียง แบบแผนทั่วไปของการเน้นเสียงและท่วงทำนอง และการใช้ในการสนทนาประจำวัน


  Listening and pronunciation skills, focusing on sound recognition and pronunciation, speech mechanisms, common patterns of English stress and intonation and usage in daily conversation.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH