เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006142Foundations of College English 2
พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006141

Course Description
การเพิ่มพูนทักษะอ่าน-เขียน ให้ความสำคัญกับโครงสร้างและประเภทของประโยค ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคและกลไกทางวจนสัมพันธ์ การเชื่อม การขยาย และการลดรูปประโยคโดยใช้กลไกที่หลากหลายเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน การกล่าวซ้ำข้อมูลโดยใช้โครงสร้างที่หลากหลายโดยคงความหมายเดิมไว้


Enhancement of literacy skills, with an emphasis on sentence types and structures, inter-sentential relation and discourse devices; combining, expanding and reducing sentences using various devices for different purpose; and restating information by using different structures with similar meanings.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH