เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006142Foundations of College English 2
พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006141
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การเพิ่มพูนทักษะอ่าน-เขียน ให้ความสำคัญกับโครงสร้างและประเภทของประโยค ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคและกลไกทางวจนสัมพันธ์ การเชื่อม การขยาย และการลดรูปประโยคโดยใช้กลไกที่หลากหลายเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน การกล่าวซ้ำข้อมูลโดยใช้โครงสร้างที่หลากหลายโดยคงความหมายเดิมไว้


Enhancement of literacy skills, with an emphasis on sentence types and structures, inter-sentential relation and discourse devices; combining, expanding and reducing sentences using various devices for different purpose; and restating information by using different structures with similar meanings.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH