เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006141Foundations of College English 1
พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยเน้นการสร้างความสามารถในการสื่อสารบนพื้นฐานของความเข้าใจหน้าที่และความหมายซึ่งถูกถ่ายทอดโดยลักษณะต่างๆทางไวยากรณ์ คำศัพท์ และวากยสัมพันธ์ โดยมีการฝึกฝนครบถ้วน ครอบคลุมตั้งแต่การใช้คำให้ถูกตามหน้าที่ ไปจนถึงการเขียนประโยคประเภทต่างๆ


Fundamental English, focusing on building English communication ability based on the understanding of functions and meanings as represented by grammatical, lexical and syntactic patterns, with a comprehensive practice ranging from proper use of parts of speech to writing various sentence types.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH