เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1006141Foundations of College English 1
พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:00-14:50A 201S7LECT35350M  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยทิพย์ คัดสุระ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006001 ถึง 623100603232-32-0
  วันสอบกลางภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 402 (A)
  วันสอบปลายภาค: 19 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C5 ห้อง 301 (B)
    02 จันทร์12:00-14:50A 301S7LECT35332M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยทิพย์ คัดสุระ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006033 ถึง 623100606932-30-2
  วันสอบกลางภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 402 (A)
  21 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 403 (A)
  วันสอบปลายภาค: 19 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C5 ห้อง 301 (B)
    03 อังคาร08:00-10:50A 201S7LECT35350M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ภูวดล ศรีมาลี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยทิพย์ คัดสุระ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006070 ถึง 623100610132-32-0
  วันสอบกลางภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 403 (A)
  21 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 406 (A)
  วันสอบปลายภาค: 19 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C5 ห้อง 301 (B)
    04 อังคาร08:00-10:50A 301S7LECT35341M  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยทิพย์ คัดสุระ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006102 ถึง 623100613732-32-0
  วันสอบกลางภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 406 (A)
  21 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 407 (A)
  วันสอบปลายภาค: 19 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C5 ห้อง 301 (B)
  19 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C5 ห้อง 302 (B)
    05 พฤหัสบดี08:00-10:50A 201S7LECT35341M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ปรัชญ์ อ่าวสาคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยทิพย์ คัดสุระ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006138 ถึง 623100617132-32-0
  วันสอบกลางภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 407 (A)
  21 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 410 (A)
  วันสอบปลายภาค: 19 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C5 ห้อง 302 (B)
    06 พฤหัสบดี08:00-10:50A 301S7LECT35323M  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยทิพย์ คัดสุระ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006172 ถึง 623100620332-32-0
  วันสอบกลางภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 410 (A)
  21 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 411 (A)
  วันสอบปลายภาค: 19 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C5 ห้อง 302 (B)
    07 พฤหัสบดี12:00-14:50A 201S7LECT35305M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ปรัชญ์ อ่าวสาคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยทิพย์ คัดสุระ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006204 ถึง 623100623628-28-0
  วันสอบกลางภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 411 (A)
  วันสอบปลายภาค: 19 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C5 ห้อง 302 (B)
  Course Description
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยเน้นการสร้างความสามารถในการสื่อสารบนพื้นฐานของความเข้าใจหน้าที่และความหมายซึ่งถูกถ่ายทอดโดยลักษณะต่างๆทางไวยากรณ์ คำศัพท์ และวากยสัมพันธ์ โดยมีการฝึกฝนครบถ้วน ครอบคลุมตั้งแต่การใช้คำให้ถูกตามหน้าที่ ไปจนถึงการเขียนประโยคประเภทต่างๆ


  Fundamental English, focusing on building English communication ability based on the understanding of functions and meanings as represented by grammatical, lexical and syntactic patterns, with a comprehensive practice ranging from proper use of parts of speech to writing various sentence types.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH