เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1020313Basic Filipino 2
ภาษาฟิลิปปินส์พื้นฐาน 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษากลุ่มประเทศอาเซียน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1020307

Course Description
ภาษาฟิลิปปินส์เบื้องต้นโดยเน้นสี่ทักษะคือ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน คำศัพท์ในสถานการณ์ที่หลากหลาย ชนิดของโครงสร้างประโยค รูปกริยาในปัจจุบันกาล อดีตกาล และอนาคตกาลเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน รวมถึงภาษาที่ใช้ในการต่อรอง การเริ่มต้น การลงท้ายการสนทนา การสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความเข้าใจต่อวัฒนธรรมของประเทศพิลิปปินส์


An Introduction to Filipino with emphases on the four language skills: speaking, listening, reading and writing; vocabulary in various contexts, sentence types and Filipino verb tenses in present, past and future in order to communicate in different social situations which involve taking turns, initiating and ending communication exchange and understanding courtesy in Filipino culture.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH