เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1008323Myanmar Conversation 1
การสนทนาภาษาพม่า 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ภาษาพูดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การแนะนำตัว การบอกเวลา การนับจำนวน การถามและตอบคำถาม การสั่งสินค้าและบริการ การแสดงความเห็น การถามและตอบเรื่องสภาพอากาศและการเดินทาง


Colloquial spoken Myanmar language with regards to greetings, introducing oneself, using time, counting, requesting, replying, ordering, shopping, expressing opinion, taking about weather and travelling.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH