เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1008322Myanmar 2
ภาษาพม่า 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1008121 หรือ
1008321

Course Description
ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างต่อเนื่องจากภาษาพม่า 1 ศึกษาไวยากรณ์และรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ฝึกทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้กว้างขวางขึ้น ได้แก่ การชักชวน การขออนุญาต การบอกเหตุผล การให้ การรับ เป็นต้น โดยเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม


Advanced Integration of Four Skills; Listening, Speaking, Reading and Writing of Burmese.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH