เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1008322Myanmar 2
ภาษาพม่า 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1008121 หรือ
1008321
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล30030F CLOSED 
อาจารย์:
วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
Course Description
ทักษะบูรณาการทั้งสี่ทักษะของภาษาพม่าระดับเบื้องต้นตอนปลายโดยเน้นการใช้ประโยคระดับกลางและกาลพื้นฐานในชีวิตประจำวัน รวมถึงการบรรยายกิจกรรมประจำวัน การพูดคุยกับเพื่อนบ้าน การวางแผนสำหรับเทศกาลต่าง ๆ การแสดงความยินดีกับความสำเร็จ นิสัยและจริยธรรม การกล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีต การแนะนำตัวเอง การอ่านย่อหน้าสั้น ๆ


Integrated fours skills at an upper-beginner Myanmar level focusing on the application of intermediate sentences and simple tenses in daily life including Describing daily activity, talking with neighbors, making plans for festivals, congratulation one’s achievement, habit and ethics, talking about past events, Introducing oneself, reading a short paragraph.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH