เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1008321Myanmar 1
ภาษาพม่า 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทักษะบูรณาการทั้งสี่ทักษะของภาษาพม่าระดับพื้นฐานโดยเน้นการใช้ประโยคและกาลพื้นฐานในบริบทชีวิตประจำวัน รวมถึงการแนะนำตัวอักษรและเสียงภาษาพม่า การถามและการขอร้อง ตัวเลขและวันที่ตามปฏิทิน สภาพอากาศ การถามและการให้คำแนะนำ สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ ความเคารพและวัฒนธรรม การบรรยายครอบครัว การอภิปรายและการเตรียมตัวเดินทาง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและการช่วยเหลือ การอ่านและเขียนประโยคพื้นฐานเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน


Integrated fours skills at a beginner Myanmar level focusing on the application of simple sentences and simple tenses in daily life contexts including introducing to Myanmar alphabets and sounds, asking and requesting, numbers and calendar date, weather, inquiring and giving advises, do and don’t, respect and culture, describing one’s family, discussion and preparing to go somewhere, unity and helping, reading and writing the simple sentences of everyday life activities.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH