เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1008321Myanmar 1
ภาษาพม่า 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่การทักทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การซื้อของ เป็นต้น ฝึกการอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้


Integrated Four Skill Practice of Listening, Speaking, Reading and Writing for Beginning Burmese.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH